Algemene voorwaarden

Identiteit

Laatst bijgewerkt: 21-08-2013
Stichting Fournier-Majoie

Stichting Fournier-Majoie is eigendom van de Stichting Fournier-Majoie voor Innovatie.

Stichting Fournier-Majoie voor Innovatie.
De Frélaan 269b 44
BE-1180 Brussel
België
BE 0886 551 096

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Laatst bijgewerkt: 21-06-2018
De Stichting Fournier-Majoie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor zijn alle nodige en redelijke maatregelen genomen.

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 20-06-2018
Recht op één exemplaar
Deze site is het geesteskind van de Stichting Fournier-Majoie.

De site en diens inhoud worden beschermd door auteursrechten. Wilt u deze digitale informatie graag op papier? Dat kan. U mag één enkel exemplaar afdrukken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Opgelet: elke kopie van dat exemplaar valt opnieuw onder het auteursrecht.

Wilt u deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dat mag alleen met de instemming van de Stichting Fournier-Majoie. Voor eender welk onderdeel.

Bijgewerkte informatie

Wij willen u accurate en up-to-date informatie verstrekken. Alleen kan de Stichting Fournier-Majoie dat jammer genoeg niet altijd garanderen.

De Stichting Fournier-Majoie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Links voor eigen risico
U maakt gebruik van deze website op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. De Stichting Fournier-Majoie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die websites van derden.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 20-06-2018
Ons doel is om te voldoen aan de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, maar soms zijn die noodzakelijk. We gebruiken die gegevens alleen om uw vragen te beantwoorden. Alleen als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, kunt u e-mails van ons toegezonden krijgen, die geen antwoord zijn op uw vraag.

Als u dat wilt, kunt u uw gegevens inkijken, ze laten wijzigen of verwijderen. Neem daarvoor contact met ons op.

Cookies

Laatst bijgewerkt: 20-06-2018
Functionele cookies: we maken gebruik van eigen cookies om de website te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde gegevens blijven binnen de Stichting Fournier-Majoie en worden niet met derden gedeeld.

Google Analytics: Om een idee te krijgen van het aantal bezoekers op onze website, moeten we die uitrusten met een speciale code. Deze code genereert een cookie, waarmee we kunnen afleiden uit welke regio onze bezoekers afkomstig zijn, en wat voor soort browser ze gebruiken. We gebruiken deze gegevens van niet-persoonlijke aard om onze website permanent te verbeteren.

Cookie-instellingen

Verkoopsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 20-06-2018
Art. 1

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en gepresteerde diensten door de Stichting Fournier-Majoie voor Innovatie. Zij worden geacht uitdrukkelijk en formeel aanvaard te zijn door het cliënteel. Zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene of specifieke aankoopvoorwaarden van de klant, blijven ze van kracht, tenzij de Stichting Fournier-Majoie voor Innovatie laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zou hebben aanvaard.

Art. 2

Al onze facturen, dit wil zeggen de staat van erelonen en kosten, zijn te betalen binnen 30 dagen vanaf de datum van de factuur.

Art. 3

Aan elke onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een maandelijkse intrest van 1% aan het factuurbedrag toegevoegd, om de eenvoudige reden dat de vervaldatum van 30 dagen einde maand van de factuurdatum verstreken is. Bovendien zal voor elke onbetaalde factuur een vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 125, verschuldigd zijn om de incassokosten te dekken, onverminderd de hierboven genoemde vertragingsrente en juridische kosten en zonder beperkingen op alle andere rechten en compensaties ten gunste van de Stichting Fournier-Majoie voor Innovatie.

Art. 4

De prestaties waartoe de Stichting Fournier-Majoie voor Innovatie zich verbindt, houden middelenverbintenissen in en kunnen nooit beschouwd worden als resultaatverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 5

Elke klacht moet binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven en met duidelijke motieven aan de Stichting Fournier-Majoie worden overgemaakt.

Art. 6

De aansprakelijkheid van de uitvoerder kan alleen worden ingeroepen voor toepassing van de geldende wetgeving, op de dag dat de prestaties geleverd werden.

Art. 7

In geval van betwisting, zijn de rechtbanken en hoven van Leuven exclusief bevoegd.

Art. 8

Deze overeenkomst valt onder het Belgisch recht. Daarin voorkomende bepalingen die strijdig zouden zijn met de wet, zullen als nietig worden beschouwd.