Regels & voorwaarden

Als bezoeker van deze website aanvaardt u onderstaande regels & voorwaarden.

Identiteit

Laatste update: 21-08-2013

Stichting Fournier-Majoie

Stichting Fournier-Majoie behoort tot Stichting Fournier-Majoie voor innovatie. 

Stichting Fournier-Majoie voor innovatie
Avenue De Frélaan 269
BE-1180 Brussel
België
BE 0886 551 096

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Laatste update: 20-06-2018

De Fournier-Majoie Stichting is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle hiervoor nodige en redelijke maatregelen werden getroffen.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 21-08-2013

Recht op één kopie

Deze site is het geesteskind van Stichting Fournier-Majoie.

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van Stichting Fournier-Majoie. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan Stichting Fournier-Majoie dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

Stichting Fournier-Majoie behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt deze site op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. Stichting Fournier-Majoie is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.

Privacy

Laatste update: 14-03-2014

Ons streefdoel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Wij geven géén persoonsgegevens door aan derden.

De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat u soms om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Enkel als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief krijgt u mails van ons toegezonden die niet in antwoord zijn op uw vraag.

Als u dat wenst, kan u uw persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Cookies

Laatste update: 21-08-2013

Welke cookies we gebruiken

Functionele cookies: de website gebruikt first party cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen Stichting Fournier-Majoie en wordt niet met derden gedeeld.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert vier cookies, die ons een inzicht geven in hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze data van niet-persoonlijke aard gebruiken we om onze website permanent te verbeteren en wordt niet met derden gedeeld.

Verkoopsvoorwaarden

Laatste update: 06-08-2013

Art. 1
De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en dienstprestaties uitgevoerd door Stichting Fournier-Majoie voor innovatie. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door het cliënteel. Zij blijven van kracht, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, behalve wanneer Stichting Fournier-Majoie voor innovatie laatstgenoemde voorwaarden in uitdrukkelijke en schriftelijke bewoordingen zou hebben aanvaard.

Art. 2
Al onze facturen, dit wil zeggen staat van erelonen en kosten, zijn contant betaalbaar.

Art. 3
In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder in gebrekestelling worden verhoogd met 3 punten. Daarenboven, onverminderd de hierboven genoemde interesten, houden wij ons het recht voor om, van rechtswegen en zonder ingebrekestelling, het bedrag van de factuur te verhogen met 15% ten titel van schadeloosstelling met een minimum van € 125 in toepassing van artikel 1226 van het Burgerlijk Wetboek onverminderd het recht om integrale vergoeding te eisen van de werkelijk geleden schade.

Art. 4
Elk protest van de factuur dient binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Stichting Fournier-Majoie voor innovatie te worden meegedeeld.

Art. 5
De prestaties waartoe Stichting Fournier-Majoie voor innovatie zich verbindt, houden middelenverbintenissen in en kunnen nooit beschouwd worden als resultaatverbintenissen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Stichting Fournier-Majoie voor innovatie is voor wat betreft haar beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij AIG Europe (polisnr. 2976/IBR00057). Stichting Fournier-Majoie voor innovatie is enkel gehouden tot vergoeding van werkelijk door de klant zelf geleden schade als rechtstreeks gevolg van beroepsfouten begaan in uitvoering van de overeenkomst, en de klant aanvaardt dat geen aansprakelijkheid van Stichting Fournier-Majoie voor innovatie kan ingeroepen worden voor enige indirecte schade, gevolgschade en/of incidentele schade, verlies van kansen en/of winstderving. In ieder geval, zelfs in geval van zware fout, is de contractuele dan wel buitencontractuele aansprakelijkheid van Stichting Fournier-Majoie voor innovatie begrensd tot:

  • de in artikel 62 van de wet van 23 december 2005 (houdende wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van Bedrijfsrevisoren) bepaalde bedragen voor wettelijke revisorale opdrachten, of:
  • drie (3) maal het bedrag van onze erelonen voor het verlenen van de diensten m.b.t. contractuele opdrachten en dit beperkt tot één jaar na de uitreiking van de factuur.

In iedere hypothese en ook in geval van zware fout is de aansprakelijkheid van Stichting Fournier-Majoie voor innovatie begrensd tot het bedrag dat als maximale dekkingsgrens wordt opgegeven in voormelde polis.

De klant gaat ermee akkoord dat alleen Stichting Fournier-Majoie voor innovatie aansprakelijk is voor verliezen, schade, kosten en uitgaven die door de klant worden geleden of opgelopen en die voortvloeien uit de verstrekking van de door deze factuur bestreken diensten en de klant verbindt zich ertoe in geen enkel geval een vordering in te stellen met betrekking tot dergelijke verliezen, schade, kosten of uitgaven, uit hoofde van contractuele bepalingen, uit hoofde van nalatigheid, onrechtmatige daden of om andere redenen, tegen vennoten, bestuurders, werknemers, tussenpersonen of onderaannemers van Stichting Fournier-Majoie voor innovatie.

Stichting Fournier-Majoie voor innovatie is niet aansprakelijk indien de klant haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. De door Stichting Fournier-Majoie voor innovatie afgeleverde documenten mogen enkel gebruikt worden door de bestemmeling ervan. Indien de klant aan Stichting Fournier-Majoie voor innovatie onjuiste of onvolledige informatie zou verschaffen en/of de afgeleverde documenten door toedoen of nalatigheid van de klant in bezit zouden komen van derden die geen bestemmeling ervan zijn en die er zich op enige wijze op zouden hebben gebaseerd, verbindt de klant zich ertoe Stichting Fournier-Majoie voor innovatie te vrijwaren, terug te betalen, te verdedigen en schadeloos te stellen met betrekking tot alle en enige aansprakelijkheid, verliezen, eisen, kosten, uitgaven en vorderingen die worden ingesteld tegen en/of opgelegd aan Stichting Fournier-Majoie voor innovatie, met inbegrip van de gerechts-, advocaten- en bijstandkosten.

Art. 6
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken en hoven van Leuven bevoegd.