Goed bestuur

Ethische principes en waarden

Cf. artikel 14 van de op 10 december 2015 gewijzigde statuten

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 mei 2017

Principe # 1 - Compliance

De FFMI handelt in overeenstemming met de Belgische wetgeving en in overeenstemming met haar statuten. Ze handelt in overeenstemming met de internationale en Europese conventies, waarbij België zich aansluit.

Principe # 2 - Governance

De FFMI heeft een Raad van Bestuur waarvan de leden en hun opvolgers verkozen en zullen verkozen worden in overeenstemming met de bepalingen voorzien in haar statuten. De Raad van Bestuur en de verschillende voorstel- en beheersorganen verbinden zich ertoe ethisch en verantwoordelijk te handelen.

Principe # 3 - Beleid- en managementprincipes

De management- en werkingsprincipes, die door de FFMI vastgelegd zijn en toegepast worden, zijn volkomen gericht op de ondersteuning en verwezenlijking van haar missie. Ze worden zowel door de Raad van Bestuur als door het Management permanent geëvalueerd en aangepast. De FFMI heeft als missie het identificeren en ondersteunen van ondernemers en ondernemende onderzoekers, die vastbesloten zijn om nuttige en concrete oplossingen voor kankerpatiënten te ontwikkelen. Wanneer een onderzoeksproject een klinische studie omvat, verzekert de FFMI zich ervan dat de projectmanager daar toestemming voor heeft verkregen bij de bevoegde ethische commissie. De gehanteerde procedures voor selectie en evaluatie van de projecten worden aan alle kandidaten bekendgemaakt.

Principe # 4 - Sturing: management en financiën

De FFMI bevordert een efficiënte werkorganisatie, die een zorgvuldig en duurzaam beheer van procedures, investeringsstrategieën en de aanwending van haar middelen ten behoeve van de patiënt garandeert. De boekhouding wordt gevoerd volgens de standaarden voor jaarrekeningen van de Belgische wetgeving en gecontroleerd door een Bedrijfsrevisor.

Principe # 5 — Vertrouwelijkheid en Communicatie

De FFMI gaat in alle openheid tewerk en respecteert de regelgeving die in België in dit opzicht van kracht is. In overeenstemming met die regelgeving kan alle informatie, vandaag en in de toekomst, op de website van de FFM of op eenvoudig verzoek ingekeken worden. De FFMI verbindt zich ertoe betrouwbare, eerlijke, accurate, feitelijke en objectieve informatie te verstrekken. De FFMI respecteert de geheimhoudingsovereenkomsten ten aanzien van de diverse instellingen, organisaties en projectteams waarmee ze samenwerkt.

Principe # 6  — Monitoring en evaluatie van de activiteiten

De FFMI evalueert en analyseert regelmatig de operationele prestaties van haar activiteiten, door middel van procedures en hulpmiddelen die voor dat doel zijn ontwikkeld.

Principe # 7  — Samenwerking

De FFMI is van mening dat de uitwisseling van ervaringen en informatie een essentiële factor is voor het bereiken van haar doelen. De FFMI grijpt elke gelegenheid tot samenwerking aan, als die het effect van haar activiteiten ten behoeve van de patiënten kan maximaliseren.